Over FOG


Statuten en reglementen


Bestuurlijke organen:


De
Algemene Vergadering (AV) heeft tot taak de vereniging te besturen. De AV komt tenminste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
Het
Bondsbestuur (het bestuur) heeft tot taak de dagelijkse besturing van de vereniging. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden/geregistreerde beoefenaars van de lidorganisaties worden benoemd. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van een lidorganisatie.
De
Sectiebesturen hebben tot taak die secties binnen de FOG aan te sturen en sporttechnische activiteiten te organiseren voor de sporters die onder haar jurisdictie vallen.
De
Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de gang van zaken rond de examens voor Leraar Martial Arts. Zij stelt de exameneisen vast, benoemd de diverse officials en stelt de examenuitslagen definitief vast.
De
Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de LMA opleiding.
De
Commissie van Beroep (voor examens) besluit in het geval van geschillen bij examens indien de kandidaat met de Toetsingscommissie niet tot overeenstemming kan komen. Deze commissie wordt ad hoc samengesteld uit minimaal 3 bestuursleden van lidorganisaties van FOG.
De
Coordinator Aangepast Vechtsporten verkend mogelijkheden voor gehandicapt vechtsporten, ontwikkeld nieuwe lesmethodieken en promoot de samenwerking met (professionele) stakeholders in het werkveld. Deze functie wordt waargenomen door Dhr Antoine Schutte

Samenstelling van het Bondsbestuur:


Voorzitter: Henk Verschuur (interim)
Algemeen directeur: Gerrit Bartus Dielissen
Penningmeester: (vacature)
Secretaris: (vacature)
Bestuurslid: Susanne van der Zande

Samenstelling van de Toetsingscommissie:


Voorzitter: Edward Hartman
Lid: Mike Kattenbelt