Kwalificatie Structuur Sport


De Nederlandse sport drijft op voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader. Er is echter een groot tekort aan trainers en coaches, zowel in aantal als in kwaliteit. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan gegarandeerde kwaliteit van trainers en coaches in Nederland. Die kwaliteit is nodig voor gezonde en verantwoorde sportbeoefening.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2003, onder regie van NOC*NSF, een kwalificatiestructuur voor sportleiders ontwikkeld. Het formuleren van zo’n structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen in Nederland op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten eenvoudiger maken. Duidelijkheid voor zowel deelnemers als voor verenigingen als het gaat om niveau en kwaliteit van sportopleidingen.

In opdracht van NOC*NSF/Academie voor Sportkader is de Kwalificatiestructuur Sport 2012 opgesteld. Dit is een herijking van de Kwalificatiestructuur van 2003. Het bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten.

Via deze link naar de Academie van Sportkader vindt u alle algemene informatie.

Op deze pagina staat de specifieke informatie voor de Federatie Oosterse Gevechtskunsten.

KSS kwalificatiedocumenten / Proeven van BekwaamheidAlgemeen


Noc*Nsf Toetsreglement sport
Handboek Audit Sportkader (versie 15 december 2012)
Profiel Trajectbegeleider (versie 3)
Profiel Praktijkbegeleider (versie 4)

Kwalificatiedocumenten (Proeven van bekwaamheid)


Sectie Kendo/Jodo/Iaido


Beroepscompetentieprofiel en Toetsplan
Documenten in kader van aanmelding voor de opleiding
Iaido niveau 3
Jodo niveau 3
Kendo niveau 3

Sectie Ringcontactsporten


(Thai)Kickboksen niveau 2
(Thai)Kickboksen niveau 3
(Thai)Kickboksen niveau 4

Brasillian JuJutsu niveau 2
Brasillian JuJutsu niveau 3
Brasillian JuJutsu niveau 4

Mixed Martial Arts niveau 2
Mixed Martial Arts niveau 3
Mixed Martial Arts niveau 4